หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์  

แผนยุทธศาสตร์

 

      เทศบาลตำบลศรีแก้วได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน  8  ด้าน  ดังนี้

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด้านศักยภาพด้านการคมนาและขนส่ง  เกี่ยวกับสาธารณูปโภค  สาธารณูปการต่าง ๆ และพัฒนาด้านผังเมืองและควบคุมอาคาร  ภายในตำบลประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยอย่างทั่วถึง

เป้าหมาย

ประชาชนภายในตำบลได้รับความสะดวก  และปลอดภัยในการดำรงชีวิต

แนวทางการพัฒนา

พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมและขนส่งให้มีความสะดวก  ปลอดภัย  ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  ไฟส่องสว่าง  ขยายเขตระบบประปา  พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารอย่างทั่วถึง  โดยดำเนินการกิจกรรม  โครงการ  ดังนี้

- ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนเส้นทางลำเลียงผลิตผลทางการเกษตรให้ทั่วถึง

- ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการให้ทั่วถึง

- พัฒนาระบบวิศวกรรมจราจร  และกฎหมายจราจร

- พัฒนาและจัดวางระบบผังเมือง  และควบคุมอาคารในเขตพื้นที่ตำบล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายในตำบลให้ประชาชนมีงานทำ  สร้างอาชีพในชุมชน  สร้างรายได้  ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง

เป้าหมาย

ประชาชนภายในตำบลมีรายได้เพิ่มขึ้น  มีอาชีพที่มั่นคง  มีการรวมกลุ่ม องค์กรภายในชุมชนเข้มแข็ง  สังคมอยู่ดีมีสุข ระบบเศรษฐกิจฐานรากดีขึ้น  มีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดี

แนวทางการพัฒนา

เน้นการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  พัฒนาการด้านการประกอบอาชีพของประชาชน  ทั้งทางด้านการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการบริการท่องเที่ยว ดังนี้

1.               ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ พัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  การแปรรูป 

ผลผลิตทางการเกษตร  การเชื่อมโยงตลาดการค้าสู่สากล

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเพื่อการเกษตร

4. สนับสนุนและส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ(โครงการเศรษฐกิจพอเพียง)

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพ

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์และปลูกพืชปลอดสารพิษ

7. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  และศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  และสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  มุ่งเน้นสังคมอยู่ดีมีสุข  ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาความสามัคคี  และความสมานฉันท์ของประชาชนในตำบล  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  การรักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบล

เป้าหมาย

ประชาชนภายในตำบลมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  และพัฒนาท้องถิ่น  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ชุมชนน่าอยู่  มีความสามัคคีและความสมานฉันท์  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ได้รับการช่วยเหลือในด้านสาธารณภัยต่าง ๆ

แนวทางการพัฒนา

เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  โดยมีกิจกรรมโครงการ  ดังนี้

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพให้ประชาชนรู้จักดูแลรักษาสุขภาพอนามัย          เรียนรู้วิธีป้องกันและระงับโรคติดต่อ

2.ดำเนินการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก  คนชรา  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อเอดส์

3.ส่งเสริมความสามัคคี  และความสมานฉันท์ของประชาชนในตำบล

4.ส่งเสริมให้สตรีได้รับสิทธิและโอกาสในสังคมอย่างเท่าเทียม

5.ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น  เข้มแข็ง

6.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

7.ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

8.สนับสนุนการพัฒนากีฬาและนันทนาการ

9.ส่งเสริม  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน  พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ตำบลในด้านอุตสาหกรรม  พานิชยกรรม  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  และพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว

เป้าหมาย

การลงทุนในด้านอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และการท่องเที่ยวของประชาชนในพื้นที่

แนวทางการพัฒนา

สนับสนุน  และส่งเสริมการพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนในด้านต่าง ๆ เช่น  ด้านพานิชยกรรม  ด้านอุตสาหกรรม  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และการท่องเที่ยวในตำบล  โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1.สนับสนุนและส่งเสริมด้านการลงทุนในด้านอุตสาหกรรม  ด้านพานิชยกรรม  และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต่าง ๆ ดังนี้

2.จัดฝึกอบรม  ให้ความรู้ในเรื่องการลงทุน  การจัดทำและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

3.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว  และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการบริหารกิจการขององค์กรตามระบอบประชาธิปไตย  รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล  เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยและการบริหารงานของเทศบาล  เพื่อให้บริการแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา

เน้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย  รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล  เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับ

1.ปรับความคิดเจ้าหน้าที่ให้ยอมรับความคิดเห็นประชาชนและองค์กรประชาชน

2.สร้างจิตสำนึกข้าราชการ  ให้บริการประชาชนโดยยึดหลักรวดเร็ว  ถูกต้อง

3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  โดยการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน

4.จัดทำแผนพัฒนาตำบล  โดยยึด จปฐ. กชช.2ค. ปัญหา  และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลเป็นหลักในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

5.พัฒนาความรู้ผู้นำชุมชน  หน่วยงานราชการ  ในการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ

6.ส่งเสริม  ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน

7.พัฒนาปรับปรุงระบบการสื่อสาร  การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้  และข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนได้อย่างทั่วถึง  สามารถตรวจสอบได้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้ทั่วถึงและดีขึ้น  พร้อมกับอนุรักษ์  ฟื้นฟูกิจกรรมทางศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีประจำท้องถิ่นให้อยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป

เป้าหมาย

ระบบการศึกษาในพื้นที่ตำบลศรีแก้วทั้งในและนอกระบบได้รับการพัฒนาเท่าเทียมพื้นที่ที่มีความเจริญและเท่าเทียมการศึกษาระบบสากล  กิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมและประเพณีประจำท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป

แนวทางการพัฒนา

เน้นการพัฒนาระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้ทันสมัยเทียบเท่าท้องถิ่นที่มีความเจริญ  และให้ทันระบบการศึกษาที่เมืองไทยกำลังดำเนินการ  พร้อมกับฟื้นฟูกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมและประเพณีที่หายไปจากท้องถิ่น  และอนุรักษ์ในส่วนที่มีอยู่ให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป  โดยมีกิจกรรม/โครงการดังนี้

1.ส่งเสริมประชาชนทุกคนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน

2.พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและเต็มศักยภาพ  สามารถแข่งขันในระดับสากลได้

3.จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้ออำนวยต่อการศึกษา

4.ส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนอยู่คู่ท้องถิ่นและเจริญยิ่งขึ้น

5.ส่งเสริมองค์กร  หน่วยงานต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมสนับสนุนศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.พัฒนาทักษะความรู้ด้านการประกอบอาชีพ  เพื่อให้สามารถนำเผยแพร่สู่ชุมชนได้  และสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงเกี่ยวกับการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และการพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง  เพื่อการส่งเสริมด้านการเกษตรแก่ประชาชนในตำบลอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

เป้าหมาย

มีการบำรุงดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ให้เกิดความน่าอยู่และการพัฒนาที่ยั่งยืน  และการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลให้สามารเก็บกักน้ำไว้ใช้ตลอดปี

แนวทางการพัฒนา

เน้นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืน  โดยมีกิจกรรม/โครงการ  ดังนี้

1.พัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การคุ้มครองดูและและบำรุงรักษาป่า

2.สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน

3.ส่งเสริมการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยให้เอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

4.พัฒนาการจัดการที่สาธารณะประโยชน์

5.พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม  ขยะ  สิ่งปฏิกูล  และมลพิษต่าง ๆ

6.พัฒนาแหล่งน้ำ  หนองน้ำ  คู  คลอง  ฝายกั้นน้ำ  ฝายน้ำล้น  ฝายต้นน้ำ

 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย  และกระบวนการประชาสังคม

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ให้กับประชาชนในตำบล

แนวทางการพัฒนา

เน้นการพัฒนา  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  ตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยมีกิจกรรม  ดังนี้

1.พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  และการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.พัฒนาและส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

3.พัฒนาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย

 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.