หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลศรีแก้ว

  ที่ตั้ง

               เทศบาลตำบลศรีแก้ว  ปัจจุบันตั้งอยู่  หมู่ที่  1  ตำบลศรีแก้ว  อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา  29  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดยโสธร  65  กิโลเมตร

 

  อาณาเขตและพื้นที่

               เทศบาลตำบลศรีแก้วมี  เนื้อที่โดยรวมประมาณ  78,125  ไร่  หรือ  125  ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตรกรรม  เช่น  การทำนา ทำไร่  ทำสวน  และใช้เลี้ยงสัตว์เป็นบางส่วน

 

ทิศเหนือ                 มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลห้องแซง  อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร

ทิศใต้                      มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลคำเตย  อำเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร

ทิศตะวันออก        มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลส้มผ่อ  อำเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร

ทิศตะวันตก           มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลหนองแหน  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร

 

 

  ลักษณะภูมิประเทศ 

เทศบาลตำบลศรีแก้วมีลักษณะทางภูมิประเทศเป็นแบบที่ราบสลับเนินเขาขนาดเล็ก  และมีพื้นที่ป่าเบญจพรรณสลับกับเขาหินปูนและหินทราย  สภาพธรรมชาติยังคงความงดงาม  สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงได้  มีพันธุ์ไม้นานาชนิด  มีทั้งพืชสมุนไพร  พืชเศรษฐกิจ  มีสัตว์ป่าหลายชนิด  มีแหล่งน้ำคือห้วยโพงตอนบน  ซึ่งสามารถขุดลอกสร้างเป็นแหล่งกักเก็บน้ำได้ตลอดทั้งปี  

 

  ลักษณะภูมิอากาศ

         ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกได้  3  ฤดู (แบบมรสุม) คือ

                 1. ฤดูร้อน  ระหว่างช่วงเดือนมีนาคม  ถึง  เดือนมิถุนายน  อุณหภูมิเฉลี่ย

                     ประมาณ  28  องศาเซลเซียส

                 2. ฤดูฝน  ระหว่างช่วงเดือนกรกฎคม  ถึง  เดือนตุลาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย

                     ประมาณ  27  องศาเซลเซียส

 3. ฤดูหนาว  ระหว่างช่วงเดือนพฤศจิกายน  ถึง  เดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิ  

     เฉลี่ยประมาณ 10 องศาเซลเซียสอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี  ประมาณ  28 

     องศาเซลเซียส  ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 41.1 องศาเซลเซียส  

     ในฤดูหนาวประมาณ  12.2  องศาเซลเซียส  น้ำฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 

                     1,558   มิลลิเมตร

 

  จำนวนหมู่บ้าน

            หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลศรีแก้ว  มี  10  หมู่บ้าน  ได้แก่

                หมู่ที่  3  บ้านศรีสมบูรณ์       กำนันชื่อ                               นางจันทร์ศรี จันทร์แสง

 

หมู่ที่  1  บ้านศรีแก้ว              ผู้ใหญ่บ้านชื่อ                        นายสมร  กุมารสิทธิ์

หมู่ที่  2  บ้านโคกใหญ่          ผู้ใหญ่บ้านชื่อ                        นายพิทักษ์  พงษ์สนิท

หมู่ที่  4  บ้านศรีสว่าง            ผู้ใหญ่บ้านชื่อ                        นายสัญญา  คำสอน

หมู่ที่  5  บ้านศรีสวัสดิ์           ผู้ใหญ่บ้านชื่อ                       นายพรทนา สมบูรณ์

หมู่ที่  6  บ้านศรีแก้ว              ผู้ใหญ่บ้านชื่อ                        นายมนต์ทิน กุมารสิทธิ์

หมู่ที่  7  บ้านทรัพย์เจริญ      ผู้ใหญ่บ้านชื่อ                        นางอ้อย อยู่สุขสบาย

หมู่ที่  8  บ้านศรีแก้ว              ผู้ใหญ่บ้านชื่อ                        นางสุวรี  วิรุณพันธ์

หมู่ที่  9  บ้านศรีชุมพร          ผู้ใหญ่บ้านชื่อ                        นางเข็มทอง  ศรีมาคำ

หมู่ที่  10 บ้านศรีอุดม            ผู้ใหญ่บ้านชื่อ                        นายวินิจ พรประสิทธิ์

 

 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.