หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     สภาพทางสังคม 

สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม  

สภาพทางสังคม

 

ข้อมูลด้านการศึกษา

                                 เทศบาลตำบลศรีแก้ว  มีโรงเรียนในตำบล  จำนวน  5  แห่ง  ได้แก่

โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน  4  แห่ง  ได้แก่

                                                  โรงเรียนบ้านศรีแก้ว

                                                  โรงเรียนบ้านศรีสว่าง

                                                  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

                                                  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  1  แห่ง  ได้แก่

                                                โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์

 

ข้อมูลด้านบุคลากรทางการศึกษา

                    โรงเรียนบ้านศรีแก้ว

                                      ผู้อำนวยการสถานศึกษา                         จำนวน       1    คน

                                      รองผู้อำนวยการสถานศึกษา                  จำนวน       2    คน

                                      สายการสอน                                          จำนวน     17    คน

                                      วุฒิการศึกษาบุคลากร

                                                ปริญญาเอก                                       จำนวน       -    คน

                                                ปริญญาโท                                        จำนวน       1    คน

                                                ปริญญาตรี                                         จำนวน     19    คน

                                                ต่ำกว่าปริญญาตรี                               จำนวน       -    คน

      โรงเรียนบ้านศรีสว่าง

                                  ผู้อำนวยการสถานศึกษา                            จำนวน       1    คน

                                  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา                      จำนวน       -    คน

                                  สายการสอน                                              จำนวน       3    คน

                                  วุฒิการศึกษาบุคลากร

                                                ปริญญาเอก                                        จำนวน       -    คน

                                                ปริญญาโท                                         จำนวน       1    คน

                                                ปริญญาตรี                                         จำนวน       3    คน

                                                ต่ำกว่าปริญญาตรี                               จำนวน       -    คน

 

      โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

                                ผู้อำนวยการสถานศึกษา                             จำนวน       1    คน

                                รองผู้อำนวยการสถานศึกษา                       จำนวน       -    คน

                                สายการสอน                                               จำนวน       4    คน

                                วุฒิการศึกษาบุคลากร

                                                ปริญญาเอก                                        จำนวน       -    คน

                                                ปริญญาโท                                         จำนวน       1    คน

                                                ปริญญาตรี                                         จำนวน       4    คน

                                                ต่ำกว่าปริญญาตรี                               จำนวน       -    คน

      โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์

                                ผู้อำนวยการสถานศึกษา                              จำนวน       1    คน

                                   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา                      จำนวน       2    คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.