หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


นางสุปราณี ชารีรักษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางกมลวรรณ แก้วทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางชลธิชา มีหาฤทธิ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางนิตยา ผลขาว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวนิตยา บุญกอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายนพรัตน์ จินดาพันธ์
คนงานทั่วไป


นางสาววนิดา กุมารสิทธิ์
คนงานทั่วไป
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.