หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     กองช่าง 

กองช่าง
กองช่าง  


นายกัญจนพิทักษ์ นามศิลป์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายบุญทวี พารุสุข
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นางสาวยวนใจ อุ่นคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายเกรียงศักดิ์ ชื่นตา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายอธิพล เสนสร
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ


นายนิรพล ทาณะระ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายสหรัถ ดวงเนตร
คนงานทั่วไป


นายเปเรส นิติสุข
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายสมศักดิ์ ขาวขำ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.