หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายมนต์ทิน กุมารสิทธิ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีแก้ว
โทรศัพท์ : 0826355012


นางวงค์จันทร์ วรรณวัลย์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีแก้ว
โทรศัพท์ : 0844113855


นายสมนึก กุดหอม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 0644232676


นางดวงสุรีย์ สุขเกษม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 0849604151


นางเพชรรัตน์ พิมภาค
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 0878728596


นางสังทอง ไพรโสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 0610541518


นายสมร กุมารสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 0899280960


นายอ่อนสี พรทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ : 0986521156


นายชัยยง สีมันตะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ : 0966707916


นายหนูไกร กุมารสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ : 0630674397


นางสาวรุ้งลาวัลย์ บรรลือ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ : 0622101229


นายพรพิสุทธิ์ กุมารสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ : 0933856195


นายเกียรติศักดิื ชูรัตน์
เลขานุการสภาเทศบาล
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.