หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ผอ


นางสริดา องอาจ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


จ.อ.เริงศักดิ์ แสงศรี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


นายจำนอง จันทร์น้อย
คนงานประจำรถขยะ


นายคำพันธ์ นิรพงษ์
คนงานประจำรถขยะ


นายบุญเติม วรสาร
คนงานประจำรถขยะ


นายปรีดี แสงศรี
คนงานทั่วไป
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.