หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     Q&A 

ถาม ตอบ
ถาม ตอบ  
คำถาม
   Q (ถาม) : ในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร สถาปนิก(ผู้รับผิดชอบงานออกแบบ) จะต้องลงลายมือชื่อในแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณทุกแผ่นของวิศวกร (ผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณ) ด้วยหรือไม่ และในทางกลับกัน วิศวกรจะต้องลงลายมือชื่อในแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ของสถาปนิกด้วยหรือไม่
   Q (ถาม) : ตามปกติในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ ที่ต้องยื่นขออนุญาตมากกว่า 1 ชุด จะเป็นการจัดทำสำเนาจากต้นฉบับ (เช่น พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร) การลงลายมือชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบและผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณ ในแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ ดังกล่าว จะใช้วิธีลงลายมือชื่อในเอกสารต้นฉบับที่นำไปทำสำเนาโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อในสำเนาทุกแผ่นทุกชุดได้หรือไม่
   Q (ถาม) การโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารทำได้หรือไม่ครับ
   Q (ถาม) : อาคารชุดกับอาคารอยู่อาศัยรวมแตกต่างกันอย่างไรครับ
   Q (ถาม) :  มีแบบบ้านไว้บริการประชาชนหรือไม่ครับ
   Q (ถาม) : การพิจารณาการร่นแนวอาคาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)ฯ ข้อ 41 จะอ้างอิงอย่างไร ครับ
   Q (ถาม) : ทำไมต้องควบคุมอาคาร ครับ
   Q (ถาม)  : สามารถติดต่อ เทศบาลได้ทางไหนบ้างค่ะ
   Q (ถาม) : กฎหมายควบคุมอาคารมีข้อบังคับอย่างไร ครับ
   Q (ถาม) : ในขั้นตอนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร กรณีซึ่งไม่ใช่เป็นการแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ผู้ยื่นขออนุญาตจำเป็นจะต้องแจ้งชื่อและยื่นเอกสารรับรองของผู้ควบคุมงานด้วยหรือไม่
   Q (ถาม) : แบบ ข.1 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2528)ฯ หากผู้ยื่นขออนุญาตไม่กรอกข้อความระบุชื่อผู้ควบคุมงานในข้อ 3 ของแบบ และไม่ได้ยื่นเอกสารรับรองของผู้ควบคุมงานตามข้อ 5(8) ของแบบ จะทำให้คำขออนุญาตและเอกสารที่แนบพร้อมคำขอ ไม่ครบถ้วนหรือไม่
   Q (ถาม) : อยากทราบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ฯ โอนเงินหรือจ่ายเมื่อไหร่ วันไหน ครับ
   Q (ถาม) : อยากทราบช่วงเวลาการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปีครับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.