หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     แผนอัตรากำลัง 

แผนอัตรากำลัง
ลิงค์  
 ประจำปี 2563
    การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลศรีแก้ว
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    แผนพัฒนาบุคลากรศรีแก้ว
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลศรีแก้ว
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พศ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ระบบแท่ง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประจำปี 2564
    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่องกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาลของเทศบาลตำบลศรีแก้ว
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่องการกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาลตำบลศรีแก้ว
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3ปี 2564-2566
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาศแผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564-2566
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.