หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ลิงค์  
 คูมือการปฏิบัติงาน
    คู่มือปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    คู่มือการปฏิบัติงานสำนักปลัด
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    คู่มือการปฏบิติงานกองคลัง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้บริการประชาขน
    แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้บริการประชาขน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ผลการดำำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทึจริต 4 ปี รอบ 6 เดือน (2562-2565)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี รอบ 12เดือน (2562-2565)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    รายงานผลการขับเคลื่อนและตรวจสอบการทำงานของเทศบาลตำบลศรีแก้ว
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลศรีแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (2562-256)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน
    คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.