ยินดีต้องรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว 

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง


  หน้าแรก     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ลิงค์  
 แผนอัตรากำลัง
    การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลศรีแก้ว      รายละเอียด

    การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓      รายละเอียด

    แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พศ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ระบบแท่ง      รายละเอียด

    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง1/2564      รายละเอียด

    ประกาศเทศบาลตำบลสรีแก้ว เรื่องกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาลของเทศบาลตำบลศรีแก้ว      รายละเอียด

    ประกาศเทสบาลตำบลศรีแก้ว เรื่องการกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาลตำบลศรีแก้ว      รายละเอียด

    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566      รายละเอียด

    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง1/2565      รายละเอียด

    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2/2564      รายละเอียด

 แผนพัฒนาบุคลากร
    แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี พ.ศ.2561-2563      รายละเอียด

    แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี พ.ศ.2564-2566      รายละเอียด

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล      รายละเอียด

    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565      รายละเอียด

 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล      รายละเอียด

    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)      รายละเอียด

 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      รายละเอียด

หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.