หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     หลักเกณฑ์การบริหารบริหารงานบุคลเทศบาล 

หลักเกณฑ์การบริหารบริหารงานบุคลเทศบาล
ลิงค์  
 หลักเกณฑ์การบริหารบริหารงานบุคลเทศบาล
    แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอนการรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายบริหาร(ฉบับที่3) พ.ศ.2561
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พรบ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 256
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตืงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตืงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่2)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิรผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพรักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้าง และพนักงา
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาศเทสบาลตำบลศรีแก้ว เรื่อง เงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาสเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลสำหรับปีงบประมาณ 2564
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาสเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาลสำหรับปีงบประมาณ 2564
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาสเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลสำหรับปีงบประมาณ 2564
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.