ยินดีต้องรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว 

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง


  หน้าแรก     ประกาศเทศบาล 

ประกาศเทศบาล
ลิงค์  
 ประกาศเทศบาล
    ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีแก้วประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1      รายละเอียด

    ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด้กเล้กบ้านโคกใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1      รายละเอียด

    ขอเชิญร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 EIT      รายละเอียด

    ขอเชิญร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีแก้ว ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 IIT      รายละเอียด

    มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยะรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลศรีแก้ว      รายละเอียด

    ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์      รายละเอียด

    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563      รายละเอียด

    ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต      รายละเอียด

    ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล      รายละเอียด

    ประกาสเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ      รายละเอียด

    ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ      รายละเอียด

    ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่อง มาตรดารเผยแพร้ข้อมูลต่อสาธารณะ      รายละเอียด

    ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ      รายละเอียด

    ประกาสเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน      รายละเอียด

    ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารทางราชการที่ออกให้กับประชาชน      รายละเอียด

หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.