หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ประกาศเทศบาล 

ประกาศเทศบาล
ลิงค์  
 ประกาศเทศบาล
    ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีแก้วประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด้กเล้กบ้านโคกใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ขอเชิญร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 EIT
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ขอเชิญร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีแก้ว ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 IIT
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยะรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลศรีแก้ว
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาสเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่อง มาตรดารเผยแพร้ข้อมูลต่อสาธารณะ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาสเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.