หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     เทศบัญญัติ 

เทศบัญญัติ
ลิงค์  
 เทศบัญญัติงบประมาณ
    เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2564
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2563
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีแก้ว
    เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขนขยะมูลฝ่อย พ.ศ.2560
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่องการควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2560
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2560
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.