หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     คูมือประชาชน 
คูมือประชาชน
คูมือประชาชน  
     การลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (N)เปิดอ่าน
     การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [N] (1)เปิดอ่าน
     การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (N)เปิดอ่าน
     การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [N]เปิดอ่าน
     การรับชำระภาษีป้าย [N]เปิดอ่าน
     การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (N)เปิดอ่าน
     การแจ้งถมดิน (N)เปิดอ่าน
     การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (N)เปิดอ่าน
     การแจ้งขุดดิน (N)เปิดอ่าน
     การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (N)เปิดอ่าน
     การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (N)เปิดอ่าน
     การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 (N)เปิดอ่าน
     การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 (N)เปิดอ่าน
     การขออนุญาตดัดแปลงอาคารประเภทอื่นๆ ตามมาตรา 21 (N)เปิดอ่าน
     การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (N)เปิดอ่าน
     การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน (N)เปิดอ่าน
     การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทอื่นๆ ตามมาตรา 32 (N)เปิดอ่าน
     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [N]เปิดอ่าน
     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป [N]เปิดอ่าน
     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล[N]เปิดอ่าน
     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [N]เปิดอ่าน
     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [N]เปิดอ่าน
     การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [N]เปิดอ่าน
     การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [N]เปิดอ่าน
     การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเปิดอ่าน
     การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (N)เปิดอ่าน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.