หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ประกาศเทศบาล 
ประกาศเทศบาล
ประกาศเทศบาล  
     ประกาศเปิดภาคเรียนเปิดอ่าน
     ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เปิดอ่าน
     มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยะรรมของพนักงานเทสบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลศรีแก้วเปิดอ่าน
     ขอเชิญร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีแก้ว ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 EITเปิดอ่าน
     ขอเชิญร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 IITเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด้กเล้กบ้านบ้านศรีแก้ว ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด้กเล้กบ้านโคกใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1เปิดอ่าน
     ประกาศเทสบาลตำบลศรีแก้ว เรื่องการกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาลตำบลศรีแก้วเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลสรีแก้ว เรื่องกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาลของเทศบาลตำบลศรีแก้วเปิดอ่าน
     ประกาศบังคับใช้เทศบัญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อไข่มันบำบัดน้ำเสียในอาคารเปิดอ่าน
     ประมวลจริยธรรมข้าราชการเปิดอ่าน
     ประมวลจริยธรรมของฝ่ายการเมืองบริหาร-ปี-2562เปิดอ่าน
     ประกาศการใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลศรีแก้วเปิดอ่าน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.