หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ  
     คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานสำนักปลัดเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานกองช่างเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษาเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏบิติงานกองคลังเปิดอ่าน
     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเปิดอ่าน
     คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานเปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนเปิดอ่าน
     แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้บริการประชาขนเปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคมเปิดอ่าน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.