หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     แบบฟอร์มคำร้อง 
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มคำร้อง  
     ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) บ้านสองชั้นเปิดอ่าน
     ใบลาอุปสมบทเปิดอ่าน
     ใบลายป่วย กิจ คลอดเปิดอ่าน
     ใบลาพักผ่อนเปิดอ่าน
     แบบให้คะแนนผลงานเลื่อนระดับเปิดอ่าน
     แบบรับรองผลงาน เลื่อนระดับเปิดอ่าน
     แบบยื่นแสดงเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินเปิดอ่าน
     แบบฟอร์มร้องทุกข์ ร้องเรียนเปิดอ่าน
     แบบปรับปรุงตำแหน่งเปิดอ่าน
     แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคลเลื่อนระดับ อส.-ชเปิดอ่าน
     แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคลเลื่อนระดับ ชง.-ชเปิดอ่าน
     แบบคำรัองขอรับเงินเบี้ยผุ้สูงอายุเปิดอ่าน
     แบบคำร้องยื่นเสียภาษีบำรุงท้องที่เปิดอ่าน
     แบบคำร้องขอสนับสนุนน้ำเปิดอ่าน
     แบบคำร้องขอรับเงินเบี้ยผู้พิการเปิดอ่าน
     ตัวอย่างรูปเล่มผลงาน เลื่อนระดับเปิดอ่าน
     ตัวอย่างใบสมัครเปิดอ่าน
     คำขออนุญาตก่อสร้าง (แบบ ข.1)เปิดอ่าน
     คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าาที่ของรัฐเปิดอ่าน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.