หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     การบริการพื้นฐาน 

การบริการพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน  

การบริการขั้นพื้นฐาน

 

                  ด้านการคมนาคม

                                    ถนนสายหลักที่เชื่อมติดต่อกับอำเภอหรือตำบลอื่น ๆ ยังไม่ทั่วถึง

                                    ถนนสายภายในหมู่บ้าน ลาดยาง/คอนกรีตแล้ว  ประมาณ  50  เปอร์เซ็นต์

                  ด้านการโทรคมนาคม

                                  ได้รับบริการโทรศัพท์สาธารณะ       จำนวน     10     หมู่บ้าน

  ด้านการไฟฟ้า

                                  จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง             จำนวน     10     หมู่บ้าน

  แหล่งน้ำธรรมชาติ

                                  ห้วย/หนอง/คลอง/บึง                        จำนวน       8     สาย/แห่ง

  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                                  ฝาย/อ่างเก็บน้ำ                                  จำนวน     10     แห่ง

   บ่อบาดาล                                         จำนวน     24     แห่ง

 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.