ติดต่อกองช่างเทศบาล เอกสารประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารเกี่ยวกับแบบแปลนการก่อสร้าง โฉนดที่ดินครับ

ตอบโดย : เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีแก้ว

ได้ค่ะ มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ ไม่พักกลางวันค่ะ

ตอบโดย : เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีแก้ว

ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือนคะ

ตอบโดย : เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีแก้ว