นางสุปราณี ชารีรักษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางนิตยา ผลขาว

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางกมลวรรณ แก้วทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางคำเพียร ผมจันทร์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

จ่าสิบเอกสาคร ผลจันทร์

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวนิตยา บุญกอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาววนิดา กุมารสิทธิ์

คนงาน

นายนพรัตน์  จันดาพันธ์

คนงาน