นายศักดิ์ชาย แสงโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลศรีแก้ว

064-4835399

นายเทวี จันทร์น้อย

รองนายกเทศมนตรี

088-3505871

นายจันทรา ทองสมุทร

รองนายกเทศมนตรี

093-3753206

นายเดชชัย แก้วโมรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

099-8950619

นางสาวศศิธร แสงศรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี

080-3652090