อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2546) และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้

 

                 1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด ได้แก่

                   – รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
                   – ให้มีและบำรุงทางบกและทาง
                   – รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
                   – ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
                   – ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
                   – ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
                   – ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
                   – บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
                   – หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

 

                2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด อำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลลำทับอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่

                   – ให้มีนํ้าสะอาดหรือการประปา
                   – ให้มีโรงฆ่าสัตว์
                   – ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
                   – ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
                   – บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
                   – ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
                   – ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
                   – ให้มีและบำรุงทางระบายนํ้า
                   – เทศพาณิฃย์

 

                3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

                   – การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
                   – การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางนํ้าและทางระบายนํ้า
                   – การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
                   – การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
                   – การสาธารณูปการ
                   – การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
                   – การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
                   – การส่งเสริมการท่องเที่ยว
                   – การจัดการศึกษา
                   – การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส
                   – การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
                   – การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
                   – การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
                   – การส่งเสริมกีฬา
                   – การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
                   – ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
                   – การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
                   – การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย
                   – การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
                   – การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
                   – การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
                   – การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์
                   – การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณะอื่นๆ
                   – การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                   – การผังเมือง
                   – การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
                   – การดูแลรักษาที่สาธารณะ
                   – การควบคุมอาคาร
                   – การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                   – การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                   – กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

              4.อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะอื่นๆ กำหนด นอกจากอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 กำหนดไว้แล้วยังกฎหมายเฉพาะอื่นๆ กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆ อีกเป็นจำนวนมาก เช่น

                   – พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2534
                   – พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535
                   – พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
                   – พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495
                   – พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535
                   – พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
                   – พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535
                   – พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
                   – พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
                   – พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
                   – พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
                   – พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.2522
                   – พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523
                   – พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ.2526
                   – พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528

 

                อำนาจหน้าที่ของเทศบาลโดยสรุป

                   – รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
                   – ให้มีและบำรุงทางบกและทางนํ้า
                   – รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
                   – ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
                   – ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
                   – ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
                   – ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
                   – บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
                   – ให้มีนํ้าสะอาดหรือการประปา
                   – ให้มีโรงฆ่าสัตว์
                   – ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
                   – ให้มีและบำรุงทางระบายนํ้า
                   – ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
                   – ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
                   – ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
                   – หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
 

                กิจการที่อาจจัดทำในเขตเทศบาล

                   – ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
                   – ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
                   – บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
                   – ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
                   – ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล
                   – ให้มีการสาธารณูปการ
                   – จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
                   – จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
                   – ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา
                   – ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
                   – ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
เทศพาณิชย์

 

                นอกจากนี้ เทศบาลยังมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 ดังนี้

                   – การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
                   – การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า
                   – การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
                   – การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
                   – การสาธารณูปการ
                   – การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
                   – การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
                   – การส่งเสริมการท่องเที่ยว
                   – การจัดการศึกษา
                   – การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
                   – การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
                   – การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
                   – การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
                   – การส่งเสริมกีฬา
                   – การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
                   – ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
                   – การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
                   – การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย
                   – การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
                   – การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
                   – การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
                   – การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
                   – การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ
                   – การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                   – การผังเมือง
                   – การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
                   – การดูแลรักษาที่สาธารณะ
                   – การควบคุมอาคาร
                   – การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                   – การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                   – กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด