หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ข้อมูลอื่น ๆ 

ข้อมูลอื่น ๆ
ข้อมูลอื่น ๆ  

ข้อมูลอื่น 

                  มวลชนจัดตั้ง

                                      ลูกเสือชาวบ้าน                                              จำนวน     10    กลุ่ม

                                      ศูนย์ อปพร.ตำบลศรีแก้ว                               จำนวน   118    คน

                                      กลุ่มพัฒนาสตรี                                              จำนวน    10    กลุ่ม

                                      อาสาสมัครรักษาความสงบประจำหมู่บ้าน     จำนวน   10    กลุ่ม

                                      ตำรวจบ้าน                                                      จำนวน  100    คน

                                       กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ป่าตำบลศรีแก้ว           จำนวน  100    คน

 

                โรงสีข้าว                                                       จำนวน      15    แห่ง

 

                 ร้านค้าเบ็ดเตล็ด                                            จำนวน      31    แห่ง

 

                  ปั๊มน้ำมัน                                                     จำนวน      20    แห่ง

 

  ร้านอาหาร                                                    จำนวน       2    แห่ง

 

                  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์                             จำนวน       6    แห่ง

 

                  ร้านเสริมสวย                                               จำนวน       1     แห่ง

 

                  บ้านเช่า                                                         จำนวน       2     แห่ง

 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.