หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     สภาพทางเศษฐกิจ 

สภาพทางเศษฐกิจ
สภาพทางเศษฐกิจ  

สภาพทางเศรษฐกิจ

                ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลศรีแก้ว  มีอาชีพเกษตรกรรม  ความเป็นอยู่ของประชากรยังพึ่งพาเกษตรกรรม  องค์ประกอบที่ส่งผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจที่สำคัญ  ได้แก่

 

                  อาชีพเกษตรกรรม

                                     ประชากรร้อยละ  60  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยการ

                                     ทำนา   ทำไร่   ทำสวน  ปลูกพืชผัก  ผลไม้  และเลี้ยงสัตว์ 

                                     เป็นต้น

                  การทำนา

                                  พื้นที่ทำนาทั้งหมด  ประมาณ  17,118  ไร่

                                  พื้นที่ทำนาที่เกษตรกรเป็นเจ้าของ  ประมาณ  3,184  ไร่

                                  พื้นที่ทำนาที่อยู่ในเขต สปก. ประมาณ  13,934  ไร่

  การทำไร่

                                  พื้นที่ทำไร่ทั้งหมด  ประมาณ  23,627  ไร่

                                  พื้นที่ทำไร่ที่เกษตรกรเป็นเจ้าของ  ประมาณ  13,934  ไร่

                                  พื้นที่ทำไร่ที่เกษตรกรต้องเช่า  ประมาณ  9,693  ไร่

                                  ประเภทพืชที่ปลูก  ได้แก่  อ้อย  มันสำปะหลัง 

                                        ยางพารา  ข้าวโพด  ฟักทอง  ยูคาลิปตัส ฯลฯ

                   การทำสวน

                                   พื้นที่ทำสวนผลไม้ทั้งหมด  ประมาณ  1,200  ไร่

                                  ประเภทพืชที่ปลูก  ได้แก่  ลำไย  มะม่วง  เงาะ  มะขาม 

                                       กล้วย   ขนุน  ฟักทอง  แตงไทย  ฯลฯ

                   การเพาะเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย

                                   จำนวนครัวเรือนที่เลี้ยง  660  ครัวเรือน

                                   ประเภทของสัตว์เลี้ยง  ได้แก่  สุกร  ไก่  เป็ด  โค 

                                        กระบือ    ปลา

                   อาชีพรับจ้าง  20 เปอร์เซ็นต์

                                  ประชากรร้อยละ  20  เดินทางไปทำงานยังต่างถิ่น

                                        ต่างจังหวัด  เช่น  กรุงเทพฯ

                   อาชีพค้าขายและรับราชการ

                                 ประชากรร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด

 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.