หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายเกียรติศักดิ์ ชูรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวพิกุล ชมภูเทพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวบรรจง กาลจักร
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ


นายคเชนทร์ จันทนาวงษ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


จ.อ.วีระศักดิ์ จันทร์ช่างทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายกฤษฎา ช่างทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน


นายมนตรี พิมภาค
พนักงานขับรถยนต์


นางสุมาลี ชื่นตา
คนงานทั่วไป


นายบุญกอง กุมารสิทธิ์
คนงานทั่วไป


นายขวัญชัย บุตรอำคา
พนักงานขับรถยนต์
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.