หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     กองการศึกษาฯ 

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ  


นางธิดา จุลตะคุ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางธิดา จุลตะคุ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางภัทราภรณ์ เพียรสงวน
ครู


นางพรลักษณ์ ไชยสัจ
ครู


นางสาวชุติมันต์ โพตะกาว
คนงานทั่วไป


นางสาวขวัญเรือน ชมวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอรนุช สิทธิ์ประเสริญ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจุฑาทิพย์ งามแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.