หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     หัวหน้าส่วนราชการ 

หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ  


นางสริดา องอาจ
ปลัดเทศบาลตำบลศรีแก้ว
โทรศัพท์ : 0819998074


นายเกียรติศักดิ์ ชูรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 0878550302


นางสุปราณี ชารีรักษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 0817602544


นายกัญจนพิทักษ์ นามศิลป์
ผุ้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 0644284976


นางสริดา องอาจ
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0819998074


นางธิดา จุลตะคุ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 0856820903


นางสาววารุณี แสนสุโพธิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 0878743341
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.