หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์  
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่14) พ.ศ.2562
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 82560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พรบ บริหารงานบุคคล 2542
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.