หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ลิงค์  
 ประเภทบริหารท้องถิ่น
    1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
    2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    2104 นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    2106 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    2109 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประเภทวิชาการ
    3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3103 นักวิเคราะห์นโยายบและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3204 นักวิชาการพัสดุ (นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3206 นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3301 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3303 นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3401 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3402 นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3501 นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3604 นักอาชัวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3605 แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3608 โภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3609 นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3611 นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3612 เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3613 ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3614 นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3615 นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3701 วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3702 สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3703 นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3704 วิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3705 วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3706 วิศวกรรมสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3707 นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญพิเศษ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3802 นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3804 บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3805 นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3806 นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3807 นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3808 ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3809 นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัตการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประเภททั่วไป
    4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4102 เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4103 เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4202 เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4301 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4302 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4401 เจ้าพนักงานการเกษตร (ฏิบัติงาน-อาวุโส)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4402 เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4403 เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4404 เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4501 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4601 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4602 พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4603 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4604 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4605 โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4606 เจ้าพนักงานรังสีการแทพย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4607 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัตงาน-อาวุโส)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4610 สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4702 นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4703 นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4704 นายช่างผังเมือง (ปฏิบัตงาน-อาวุโส)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4705 นายช่างเครื่องกล ผปฏิบัติงาน-อาวุโส)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4706 นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4707 เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4708 นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4709 นานยช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4801 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาสวุโส)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4802 เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4803 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4804 เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.