หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์  
     คำสั่งเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลศรีแก้วเปิดอ่าน
     คำสั่ง เทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการเทศบาลตำบลศรีแก้วเปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการเข้ารับการอบรมของพนักงานเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีแก้วเปิดอ่าน
     ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2562เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการเข้าฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเปิดอ่าน
     ขอรายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6เดือนเปิดอ่าน
     รายงานผลด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     แจ้งเวียนช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่ก่ีวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่งระบบแท่งเปิดอ่าน
     ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการเปิดอ่าน
     นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีเปิดอ่าน
     เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตเปิดอ่าน
     ข้อบังคับว่าจรรยาพนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้วเปิดอ่าน
     แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของเทศบาลเปิดอ่าน
     แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2561-2563เปิดอ่าน
     แนวทางปฏิบัติตามประมาวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลศรีแก้วเปิดอ่าน
     ขอเชิญร่วมรับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่างเปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนศรีแก้วเปิดอ่าน
     ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองสวัสดิการสังคม ทต.ศรีแก้วเปิดอ่าน
     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-14 กันยายน 2561เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พศ 2496เปิดอ่าน
     แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจบปีงบประมาณ พศ ๒๕๖๐เปิดอ่าน
     รายงานการลงจ่ายออกจากบัญชีและทะเบยน ประจำปีงบประมาณ พศ ๒๕๖๐เปิดอ่าน
     สำเนารายงานการลงจ่ายออกจากบัญชีและทะเบยน ประจำปีงบประมาณ พศ ๒๕๖๐เปิดอ่าน
     การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลศรีแก้วเปิดอ่าน
     การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลศรีแก้วเปิดอ่าน
     ประมวลคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลศรีแก้วเปิดอ่าน
     แผนจัดการองค์ความรู้ประจำปีงบประมาณ พศ ๒๕๖๐เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การรับโอน ย้าย พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่่งสายงานบริหารที่ว่างเปิดอ่าน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.