หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     หลักเกณฑ์การบริหารบริหารงานบุคลเทศบาล 
หลักเกณฑ์การบริหารบริหารงานบุคลเทศบาล
หลักเกณฑ์การบริหารบริหารงานบุคลเทศบาล  
     29เปิดอ่าน
     28เปิดอ่าน
     27เปิดอ่าน
     26เปิดอ่าน
     25เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่องการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลศรีแก้วเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่องเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเปิดอ่าน
     ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิรผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพรักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่2)เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเปิดอ่าน
     ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตืงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการเปิดอ่าน
     พรบ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายบริหาร(ฉบับที่3) พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเปิดอ่าน
     แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการเปิดอ่าน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.