นายมนต์ทิน กุมารสิทธิ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีแก้ว

082-6354012

นางวงค์จันทร์ วรรณวัลย์

รองประธานสภาเทศบาล

084 411 3855

นางดวงสุรีย์ สุขเกษม

สมาชิกสภาเทศบาล

084 960 4151

นายสังทอง ไพรโสภา

สมาชิกสภาเทศบาล

061 054 1518

นายสมนึก กุดหอม

สมาชิกสภาเทศบาล

064 423 2676

นายสมร กุมารสิทธิ์

สมาชิกสภาเทศบาล

089 928 0960

นางเพชรรัตน์ พิมพ์ภาค

สมาชิกสภาเทศบาล

087 872 8596

นางสาวรุ้งลาวัลย์ บรรลือ

สมาชิกสภาเทศบาล

062 210 1229

นายพรพิสุทธิ์ กุมารสิทธิ์

สมาชิกสภาเทศบาล

093 385 6195

นายหนูไกร กุมารสิทธิ์

สมาชิกสภาเทศบาล

062 585 3596

นายอ่อนสี พรทิพย์

สมาชิกสภาเทศบาล

098 652 1156

นายชัยยง สีมันตะ

สมาชิกสภาเทศบาล

096 670 7916

นายคเชนทร์ จันทนาวงษ์

เลขานุการสภาเทศบาล

096 242 9252