นายจิตติศักดิ์ ศรีวอุไร

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวบรรจง กาลจักร

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายคเชนทร์ จันทนาวงษ์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวชีรณัฐฐา อุ่นคำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวสกุลรัตน์ จีรพัฒน์พงษ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ว่าง

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายกฤษฎา ช่างทอง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยชำนาญงาน

นายอำพล พวงผกา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายมนตรี พิมพ์ภาค

พนักงานขับรถยนต์

นายขวัญชัย บุตรอำคา

พนักงานขับรถยนต์

นางสุมาลี ชื่นตา

คนงาน

นายบุญกอง กุมารสิทธิ์

คนงาน