นายสุรชัย จันทร์เพ็ญ

ปลัดเทศบาลตำบลศรีแก้ว

081-0608820
นายจิตติศักดิ์ ศรีวอุไร

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

088-7722830
นางสุปราณี ชารีรักษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

084-5878397
นายกัญจนพิทักษ์ นามศิลป์

ผู้อำนวยการกองช่าง

084-5046759
นางสุปราณี ชารีรักษ์

ผู้อำนวยการคลังรักษาราชการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

084-5878397
นายกัญจนพิทักษ์ นามศิลป์

ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

084-5046759
นายสุรชัย จันทร์เพ็ญ

ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

081-0608820