ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกทางหลวงชนบท ยส.4011 หมู่ที่ 4 บ้านศรีสว่าง หมู่ที่10 คุ้มศรีดอกรัก บ้านศรีอุดม ตำบลศรีแก้ว กว้าง 6 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นไม้ไม่น้อยกว่า 11,100 ตรม เทศบาลตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคา E-Bidding