สายทางแยกทางหลวงชนบท ยส.๔๐๑๑ (กม.ที่ ๑๔+๒๐๕) หมู่ที่ ๔ บ้านศรีสว่าง-หมู่ที่ ๑๐ คุ้มศรีดอกรัก บ้านศรีอุดม ตำบลศรีแก้ว กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๘๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๑๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกทางหลวงชนบท ยส.๔๐๑๑ (กม.ที่ ๑๔+๒๐๕) หมู่ที่ ๔ บ้านศรีสว่าง-หมู่ที่ ๑๐ คุ้มศรีดอกรัก บ้านศรีอุดม ตำบลศรีแก้ว กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๘๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๑๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ——————————————————————– ตามประกาศ เทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกทางหลวงชนบท ยส.๔๐๑๑ (กม.ที่ ๑๔+๒๐๕) หมู่ที่ ๔ บ้านศรีสว่าง – หมู่ที่ ๑๐ คุ้มศรีดอกรัก บ้านศรีอุดม ตำบลศรีแก้ว กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๘๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๑๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกทางหลวงชนบท ยส.๔๐๑๑ (กม.ที่ ๑๔+๒๐๕) หมู่ที่ ๔ บ้านศรีสว่าง – หมู่ที่ ๑๐ คุ้มศรีดอกรัก บ้านศรีอุดม ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๑ สาย จำนวน ๑ สาย ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิกร2014ก่อสร้าง(ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. 2566 (นายศักดิ์ชาย แสงโชติ) นายกเทศมนตรีตำบลศรีแก้ว