วันที่ 22 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลศรีแก้ว ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลศรีแก้ว และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและชุมชนตำบลศรีแก้วโดยมี นายศักดิ์ชาย แสงโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลศรีแก้วเป็นประธานในการประชุม และคณะบริหารพร้อมด้วย นายสุรชัย จันทร์เพ็ญ ปลัดเทศบาลตำบลศรีแก้ว ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการประจำตำบล และผู้บริหารสถานศึกษา