14 พฤศจิกายน 2565

เทศบาลตำบลศรีแก้ว ได้จัดการประชุมบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อประชาสัมพันธ์งานของส่วนราชการภายในพื้นที่โดยมี นายศักดิ์ชาย แสงโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลศรีแก้วเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสุรชัย จันทร์เพ็ญ ปลัดเทศบาลตำบลศรีแก้ว ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเลิงนกทา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการประจำตำบล และผู้บริหารสถานศึกษา.