ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

————————————-

              ด้วยเทศบาลตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะดำเนินการ       รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  ๒8  กรกฎาคม  ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้

       . ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

           ๑.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)     จำนวน  1  อัตรา

           1.2  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน  1  อัตรา

รายละเอียดตำแหน่งปรากฏในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

       (เอกสารหมายเลข 1)

       . คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับ       การสรรหาและการเลือกสรร

   .  คุณสมบัติทั่วไป 

                     ๑) มีสัญชาติไทย

                      ๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกินหกสิบปี

๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้          

                      ๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                      ๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

                      ๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

                      ๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ             หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                      ๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

              หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

                                                               

              .๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ         การรับสมัคร แนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 2)

. การรับสมัคร

    3.1  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

                     เทศบาลตำบลศรีแก้ว  กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร          เป็นพนักงานจ้าง ระหว่างวันที่  20  มกราคม – 30  มกราคม  2566  โดยให้ผู้ที่สนใจสมัครขอรับ           ใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 4) และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลศรีแก้ว  อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร  ในวันและเวลาราชการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลศรีแก้ว โทรศัพท์ ๐-457๕-๖๘๖๓

    3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

3.2.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 3 รูป

3.2.2  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ชุด

3.2.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ชุด

3.2.4  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกายและ แสดงว่า ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงาน      ส่วนท้องถิ่น  จำนวน 1 ฉบับ

3.2.5  สำเนาใบประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง       ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันเปิดรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

3.2.6  สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)         จำนวน 1  ฉบับ

ทั้งนี้  ในหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ      ไว้ด้วย  และหลักฐานทุกฉบับ (ยกเว้นใบรับรองแพทย์) ให้ใช้กระดาษขนาด  A 4 เท่านั้น

                  3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

                     – ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร  ตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท โดยให้ชำระ         ในวันสมัคร เมื่อสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแล้ว ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

                  3.4 เงื่อนไขในการสมัคร

                      – ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง        และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น

                                                                        /4.การประกาศ…

-3-

              4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

                   เทศบาลตำบลศรีแก้ว  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ           ในวันที่  1  กุมภาพันธ์  2566  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว  อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร

              5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

                   ผู้สมัครต้องได้รับประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน  ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ การรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 3)

              6.  หลักเกณฑ์การตัดสิน

                   ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ         ในแต่ละภาคตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนน        ที่สอบได้

              7.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

                   เทศบาลตำบลศรีแก้ว  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบที่ได้         ในวันที่  3  กุมภาพันธ์  2566  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว  อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร        โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี  หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

              8.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

                   ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่เทศบาลตำบลศรีแก้วและ ตามที่ ก.ท.จ.ยโสธร กำหนด

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ  ณ  วันที่  6  มกราคม  พ.ศ. 2566